MSZ-006 Zeta Gundam

 1. 2 年前
  2 年前RyuGiKen 重新编辑

  2017-7-16
  -image-369x553 -image-628x872

  2017-7-31
  -image-560x420

 2. 2017-8-7
  -image-2560x1440 -image-2560x1440 -image-2560x1440 -image-2560x1440

 3. 2017-8-19
  -image-3200x2400 -image-3200x2400 -image-3200x2400 -image-3200x2400 -image-3200x2400 -image-3200x2400

 4. 2017-9-10
  -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-3200x2400 -image-3200x2400

 5. 2017-9-24
  -image-3200x2400 -image-3200x2400

 6. 2017-10-19
  -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-3200x2400 -image-3200x2400

 7. 2017-12-3
  -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800

 8. 2018-1-1
  -image-3200x2400 -image-3200x2400

 9. 大师,我心中的大佬!

 10. 2018-1-15
  -image-2000x1500 -image-2000x1500

 11. la_dav

  15 Jan 2018 管理员

  很屌的ZETA,期待最终品,赞赞!

 12. 也期待最终的动画版!

 13. 诚意之作!期待。

 14. 膜拜大佬

 15. 2018-2-15
  -image-1600x1000 -image-1600x1000

 16. 1 年前

  2018-2-23
  -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400

 17. 1 年前RyuGiKen 重新编辑

  2018-3-4
  盾牌完成,可以变形了。
  做成GIF太大了,所以干脆做成视频。
  https://www.bilibili.com/video/av20347535/
  http://v.youku.com/v_show/id_XMzUyNTgzODg2OA==.html

 18. 唯有666

 19. 2018-3-7
  建模算完成了。米加粒子炮时间问题先不做。
  接下来开始赶工做动画。模型已经偷工减料了,动画看来也得偷工减料了。
  -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400

 20. 66666

 21. Newer ›
 

或者 注册后参与话题.